Jaglanka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Jaglanka s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020   Celem projektu jest wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze.  […]